Kimono femme / Female Kimono

Manteau Famme/ Kimono coat

 • ¥ 5,000

Manteau Famme/ Kimono coat

 • ¥ 5,000

Manteau Famme/ Kimono coat

 • ¥ 6,000

Manteau Famme/ Kimono coat

 • ¥ 50,000

Manteau Famme/ Kimono coat

 • ¥ 6,000

Manteau Famme/ Kimono coat

 • ¥ 6,000

Komon ( Neko/ white)

 • ¥ 7,000

Komon ( Bingata)

 • ¥ 7,000

Komon (Plum/ red)

 • ¥ 7,000

Kurotomesode ( Shou-chiku-bai)

 • ¥ 10,000

Kurotomesode ( Gosan-no-kiri)

 • ¥ 10,000